Travel Guard  อุ่นใจกับประกันการเดินทาง

ติดต่อ : วิชาญ                                               08-1420-3222

                                                                          รับประกันโดย

                                                                      นิวแฮมเชอร์อินชัวรันส์ (AIG)

Home  |  Contact

ประกันเดินทางในประเทศ

ประกันเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางศึกษาต่อต่างประเทศ

คำถาม-คำตอบ ประกันเดินทาง

     

                 

             Travel Guard มีความสามารถเป็นเลิศในการประกันภัยการเดินทางทั่วโลก ผ่านสาขาของบริษัท AIG ในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก นักท่องเที่ยวหลายล้านคนให้ความไว้วางใจกับความคุ้มครองต่างๆ จากการประกันภัยการเดินทาง Travel Guard ที่สามารถบรรเทาค่าใช่จ่ายหรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ศูนย์บริการช่วยเหลือฉุกเฉินสำหรับลูกค้า Travel Guard Travel Assist หมายเลข +66-2649-1346 ตลอด 24 ชั่วโมง

คำถามและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง


คำถามทั่วไป : Travel Guard

ทำไมต้องซื้อประภัยการเดินทางไปต่างประเทศ

เพราะการเดินทางไปต่างประเทศถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยที่ต่างประเทศจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและผู้เดินทางไปประเทศในยุโรปจะต้องยื่นประกันภัยการเดินทางไปพร้อมกับการขอวีซ่าด้วย

ถ้าผู้เดินทางต้องการซื้อประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบคุ้มครองทั้งปี บริษัทมีแผนประกันภัยแบบนี้หรือไม่
ยังไม่มี บริษัทมีกรมธรรม์แบบรายเที่ยวที่มีความคุ้มครองสูงสุด 180 วัน และกรมธรรม์แบบรายปีที่มีความคุ้มครองไม่เกิน 120 วันต่อการเดินทาง 1 ครั้ง ซึ่งใน 1 ปี สามารถเดินทางกี่ครั้งก็ได้ โดยกรมธรรม์มีอายุ 1 ปี

ผู้เดินทางจะต้องตรวจสุขภาพก่อนทำประกันภัยการเดินทางหรือไม่
ไม่ต้อง

ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี สามารถซื้อประกันภัยได้หรือไม่
ได้ แต่ต้องเป็นแผน Level C และ D เท่านั้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเดินทางตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ จะสามารถเลื่อนวันเดินทางออกไปได้หรือไม่
ได้ แต่ต้องแจ้งบริษัทให้ทราบก่อนวันเริ่มคุ้มครองที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ถ้าผู้เอาประกันภัยขอวีซ่าไม่ผ่าน จะสามารถขอเบี้ยประกันภัยคืนได้หรือไม่
ได้ โดยยกเลิกกรมธรรม์ก่อนวันเริ่มคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน โดยจะมีการหักค่าใช้จ่ายในส่วนของอากรออกก่อนที่จะทำการคืนค่าเบี้ยประกันภัย และต้องส่ง 1) แบบฟอร์มขอคืนเบี้ย 2)สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ตของลูกค้าพร้อมเซ็นต์ยืนยัน ประกอบการยกเลิก 3) สำเนาหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันภัย

นกรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศแล้วเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จะต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อนหรือไม่
ต้องสำรองจ่ายไปก่อนในกรณีที่มีค่ารักษาพยาบาลจำนวนไม่มาก แต่ถ้าเป็นจำนวนมากให้ผู้เอาประกันภัยติดต่อขอรับคำปรึกษากับศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินโดยการโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางซึ่งจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้เอาประกันภัยซื้อประกันภัยเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยว 180 วัน แล้วมีความจำเป็นต้องอยู่ต่างประเทศต่อ จะสามารถทำการซื้อเพิ่มเติมจากเดิมได้หรือไม่
ไม่ได้ เนื่องจากสามารถซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 180 วันต่อการเดินทาง

ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษากับแพทย์แผนโบราณเนื่องจากประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ โดยวิธีการใช้ยาสมุนไพรหรือการฝังเข็ม เป็นต้น จะสามารถทำการเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ได้ แต่ต้องมีเอกสารมาแสดงให้ครบถ้วน และชดเชยค่าใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาท / คน / อุบัติเหตุแต่ละครั้ง

ความคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลรวมถึงผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกด้วยหรือไม่
รวมด้วย

ในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลมาจากต่างประเทศและมารักษาต่อเนื่องเมื่อมาถึงประเทศไทย (เฉพาะกรณีที่อยู๋ในความคุ้มครอง)จะสามารถทำการรักษาต่อเนื่อง ได้หรือไม่
ได้ แต่จะต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลภายใน 21 วันหลังจากเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว

ถ้าผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องแต่ไม่เข้าพักรักษาในโรงพยาบาล มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้หรือไม่
ได้

ในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล มีข้อจำกัดในการเลือกห้องพักหรือไม่
ไม่มี แต่จะต้องมีความเหมาะสมกับอาการของแต่ละโรค

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องเดินทางกลับประเทศไทยก่อนกำหนด กรมธรรม์จะยังให้ความคุ้มครองอยู่หรือไม่
กรมธรรม์จะหมดความคุ้มครองก็ต่อเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย หรือตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

ในโปรแกรมการท่องเที่ยวมีการไปเล่นสกี เจ็ทสกี แล้วเกิดอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะสามารถทำการเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ได้ ถ้าไม่ได้เกิดอุบัติเหตุจากการแข่งขัน

ถ้าผู้เอาประกันภัยแข่งรถ แข่งสกี แข่งเจ็ทสกี แข่งสเก็ต จะให้ความคุ้มครองหรือไม่
ไม่คุ้มครอง เนื่องจากอยู่ในข้อยกเว้น

ผู้เอาประกันภัยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน สามารถซื้อประกันภัยการเดินทางได้หรือไม่
ได้ แต่จะไม่คุ้มครองโรคที่เป็นอยู่หรือโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะของโรคประจำตัว ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ถ้าผู้เอาประกันภัยเดินทางไปต่างประเทศด้วยการโดยสารเครื่องบินส่วนตัวแล้วเกิดอุบัติเหตุ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ไม่ได้ เพราะคุ้มครองเฉพาะในกรณีเดินทางด้วยสายการบินพาณิชย์เท่านั้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลด้วยอาการไส้ติ่งอักเสบ จะสามารถทำการเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยเกิดการเจ็บป่วยในต่างประเทศ แล้วซื้อยามารักษาเอง จะสามารถนำใบเสร็จมาเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ไม่ได้ จะต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ด้วยเท่านั้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยทำกระเป๋าเดินทางสูญหายโดยความละเลยหรือความประมาทเลินเล่อในพาหนะใดๆ หรือสถานที่สาธารณะ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ไม่ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีโรคที่เป็นระหว่างการเดินทาง ไม่ใช่โรคประจำตัวและไม่อยู่ในข้อยกเว้น) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง
ค่ารักษาพยาบาล, ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

ถ้าผู้เอาประกันภัยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา (เฉพาะกรณีที่อยู่ในความคุ้มครอง) จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมในเรื่องใดได้บ้าง
ค่ารักษาพยาบาล, ผลประโยชน์รายวันสำหรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน, ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา และค่าชดเชยการสูญเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความเสียหายจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้หรือไม่
ได้

ถ้าต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยการโดยสารรถยนต์สาธารณะ จะสามารถซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศได้หรือไม่
ได้

กรมธรรม์คุ้มครองอาการปวดฟันด้วยหรือไม่
ไม่คุ้มครองอาการที่เกี่ยวข้องกับฟัน ยกเว้นกรณีเกิดจากอุบัติเหตุแล้วทำให้ฟันหักและจำเป็นจะต้องรักษา

ถ้าเกิดเสียชีวิตในต่างประเทศจะทำอย่างไร
เรามีความคุ้มครองการส่งศพกลับประเทศ โดยศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน จะเป็นผู้ดำเนินการที่จำเป็นในการนำศพผู้เสียชีวิตกลับสู่ประเทศไทย

ค่าใช้จ่ายในเรื่องศพผู้เสียชีวิต ญาติผู้เสียชีวิตจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือไม่
ไม่ต้องจ่าย บริษัทจะเป็นผู้จ่ายให้กับศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉิน เอง แต่ถ้ามีการสำรองจ่ายไปก่อน บริษัทจะชดใช้คืนให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัยตามที่เกิดขึ้นจริงสำหรับบริการต่างๆ เช่น การจัดการของผู้จัดการศพ (สัปเหร่อ) ,ค่าหีบศพ , การดองศพ , การฌาปนกิจศพ เป็นต้น

เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว ปรากฏว่ากระเป๋าเดินทางเกิดความล่าช้าจากการขนส่งของสายการบินพาณิชย์ จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมจากบริษัทได้หรือไม่
ได้ บริษัทจะชดใช้เงินคืนให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับการซื้อเสื้อผ้า เครื่องแต่งตัว หรือเครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็นเร่งด่วนที่ผู้เอาประกันภัยได้สำรองจ่ายไปก่อนคำถามทั่วไป : Overseas Studentในการซื้อประกันการเดินทางสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ หากนักเรียนหรือนักศึกษาอยู่ในต่างประเทศมีความสนใจ สามารถซื้อประกัน Overseas Student ได้หรือไม่
ได้ รวมถึงสามารถต่ออายุขณะที่ยังอยู่ในต่างประเทศได้ด้วย โดยมีความคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 24 เดือนโดยนับจากวันแรกของการซื้อครั้งแรก

ในการทำประกันการเดินทาง Overseas Student ผู้เอาประกันภัยที่สามารถซื้อได้ต้องมีอายุเท่าใด
อายุ 15 - 45 ปีเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศถิ่นฐาน และได้รับความบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทางกลับมาเยี่ยมประเทศถิ่นฐาน จะให้คุ้มครองหรือไม่
ให้คุ้มครอง สำหรับกรมธรรม์ที่มีอายุ 12 เดือนขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งจำนวนเงินสูงสุดที่ทางบริษัทจะจ่ายค่าผลประโยชน์ชดเชยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในประเทศถิ่นฐานจะไม่เกิน 200,000 บาท ภายในระยะเวลา 90 วัน

ข้อยกเว้นสำหรับความคุ้มครองผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน ได้แก่กรณีใดบ้าง
การทำร้ายร่างกายตนเอง , ความบาดเจ็บที่ได้รับจากการเข้าร่วมเล่นกีฬาอาชีพ , การเดินทางเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น

ถ้าผู้เอาประกันภัยถูกทำร้ายร่างกายจากบุคคลอื่นโดยจากการปล้นทรัพย์ การชิงทรัพย์ การทุบตี การลอบยิง การฆาตกรรม เป็นต้น จะสามารถเรียกร้องค่าชดเชยในข้อใดได้บ้าง
เรียกร้องได้ในข้อ 7 ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม

ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าผลประโยชน์ชดเชยต่างๆ ขณะที่อยู่ในต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังบริษัทด้วยตนเอง , ผ่านตัวแทนหรือผู้ปกครอง และบริษัทจะจ่ายเช็คในนามของผู้รับผลประโยชน์หรือชื่อบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ต่ออายุกรมธรรม์ในขณะอยู่ต่างประเทศได้หรือไม่
ได้ โดยมีความคุ้มครองรวมกันไม่เกิน 24 เดือนโดยนับจากวันแรกของการซื้อครั้งแรก

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไปเที่ยวประเทศอื่นที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์หรือไม่
ได้

สามารถซื้อกรมธรรม์ระบุความคุ้มครองสูงสุดได้เท่าใด
ได้ 2 เท่าของแผน Premier Plan

สำหรับลูกค้าที่ต้องการทำรายการด้วยตนเอง

 ชำระเงินออนไลน์ด้วยการหักบัญชีบัตรเครดิต

ด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1. เลือกแผนการเดินทางของท่าน

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดผู้เดินทาง

3. กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตที่ใช้ชำระเงิน

4. ยืนยันการออกกรมธรรม์  หลังจากนั้นรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ที่ท่านระบุ

 

LINE

 

 

 


 

Copyright (c) 2011-2014 by pd-wealth.com