PD  WEALTH DESIGNER

YOUR TRUSTED PLANNER

Protection

Diversification

 

แผนประกันคุ้มครองการศึกษาต่อต่างประเทศ (Travel Guard Overseas Student)

เหมาะสำหรับ

 • นักเรียนและนักศึกษาที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

ความคุ้มครอง

 • คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่ศึกษาและเดินทางอยู่ในต่างประเทศ.

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อายุตั้งแต่ 15 – 45 ปี ที่สมัครเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษานอกประเทศถิ่นฐาน ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้จดทะเบียนและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ โดยเข้าศึกษาแบบเต็มเวลา รวมทั้งการศึกษาสายอาชีพด้วย เช่น การเรียนประกอบอาหาร การตัดเย็บเสื้อผ้า การจัดดอกไม้ เป็นต้น
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนานถึง 90 วัน ในระหว่างกลับมาเยี่ยมบ้านในประเทศไทยในกรณีที่กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดจำนวนเที่ยวการเดินทาง (ครั้ง) / ปี
 • สามารถซื้อหรือต่ออายุในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ในต่างประเทศ
 • ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 2 ปีต่อกรมธรรม์ 1 ฉบับ

จุดเด่นของแผนประกันภัย

 1. ลือกซื้อได้ 3 แผน คือ Platinum Plan, Premier Plan และ Basic Plan
 2. นำเสนอความคุ้มครองใหม่ล่าสุด เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของท่านผู้ปกครอง
  - ผลประโยชน์ชดเชยในกรณีที่จำเป็นต้องหยุดพักการเรียนกะทันหัน
  - ผลประโยชน์ชดเชยการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  - ผลประโยชน์ชดเชยการถูกทำร้ายร่างกายจากอาชญากรรม
 3. สามารถดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในขณะที่ผู้เอาประกันภัยศึกษาอยู่ต่างประเทศ
 4. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 5. ผู้เอาประกันภัยสามารถติดต่อ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอคำปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉินพิเศษฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
 6. ให้ความคุ้มครองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขณะที่อยู่นอกประเทศไทย

บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน คือ ศูนย์ที่ให้บริการข้อมูล , คำแนะนำ , คำปรึกษา แก่ผู้เอาประกันภัยในขณะที่อยู่ในต่างประเทศ ในเรื่องดังต่อไปนี้:

 • การให้บริการทางด้านข้อมูลก่อนการเดินทาง
 • การให้บริการหรือคำปรึกษาทางด้านการแพทย์
 • การให้คำแนะนำในส่วนของกระเป๋าเดินทาง
 • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 • การให้บริการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และส่งศพกลับประเทศ
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเดินทางเร่งด่วน
 • การให้บริการในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
 • การให้บริการทั่วไป

ผู้เอาประกันภัยสามารถโทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทางมายังศูนย์ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เพื่อขอรับคำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน ที่หมายเลขโทรศัพท์ (662) 649 1346

วิธีการสมัคร

ชำระเบี้ยโดยโอนเงินผ่านธนาคารหรือ ATM เข้าบัญชีบริษัทโดยตรง

 1. ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครประกันภัยเดินทางแผนที่ต้องการสมัคร
 2. โอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านธนาคาร (SMS แจ้งหมายเลข 08-1420-3222)
 3. ส่งใบสมัคร และ ใบโอนเงินชำระค่าเบี้ยประกันภัย (Pay-in Slip) มาที่
  wicharn@pd-wealth.com  หรือแฟกซ์หมายเลข 0-2637-6652
 4. รอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 1. ตารางรายละเอียดความคุ้มครอง ตารางเบี้ยประกัน และใบสมัคร
 2. เลขที่บัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าเบี้ยประกัน

Copyright (c) 2011-2020 by pd-wealth.com